Home
SANITAS MAGISTERIUM EDUCATION
Workspaces and Experiences
Lecture Notes
Course Videos
International Journal of Health Administration and Education
Online Books
International Meetings
Stories To Myself
Contact
 Quick Access
- Home Page
- About Us
- Services
- News
- Articles
- Contact
SERVICES
HomeServices « back
HASTALIKLAR BİLGİSİ Tüm Sistemler Okunacak

 

 Hastalıklar Bilgisi Ders Notları

1. Ders 

 http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklarbilgisi1.pdf 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklarbilgisi1devam.pdf  

 2. Ders

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklarbilgisi2.pdf  

 http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklarbilgisi2devam.pdf 

3. Ders

 http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklarbilgisi3.pptx 

 http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklarbilgisi3devam.pptx 

 4. Ders

 http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/endokrin1.pptx 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/endokrin2.pptx  

5. Ders

 http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/urogenital1.pptx 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/urogenital2.pptx  

 6. Ders

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklar6.pptx 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklar6devam.pptx 

7. Ders

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklar7.ppt 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklar7devam.pptx 

 http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/hastaliklar7devam2.pptx

8. Ders

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/solunumsistemi1.ppt 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/solunumsistemi2.pptx 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/solunumsistemi3.pptx

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/solunumsistemi4.pptx 

9.

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/ilkyardim.pptx 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/temelyasamdestegi.pptx 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/olayyeridegerlendirme.pptx 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Solunum%20Sistemi%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf

 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dola%C5%9F%C4%B1m%20Sistemi%20Ve%20Kan%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf

 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sinir%20Sistemi%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf 

 

 2 ARALIK KADAR OKUNACAK

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%9Cro-genital%20Sistem%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf 

2 ARALIK KADAR OKUNACAK

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/bos.pdf  

Üriner sistem; idrarın oluşması, taşınması, toplanması ve dışarıya atılmasında görev alan organlardan oluşur. Bu organlar; böbrekler (renes), idrar boruları (ureter), idrar kesesi (vesica urinaria) ve idrar yolu (urethra)’dur. İdrar, böbreklerde oluşur. Diğer organlar idrarı taşıma, depolama ve dışarı atmada görevlidir.


1.10.1. Anatomik Terimler

Organa urinaria : Üriner organlar.
Ren : Böbrek.
Nephros : Böbrek.
Hilum renale : Böbreğin ortasında ve böbreğe giren çıkan oluşumların olduğu göbek bölgesi.
Cortex renalis : Korteks.
Medulla renalis : Böbreğin iki katmanından içte ve hiluma yakın olanı.
Glomerulus : Böbreğin korteks katmanında bulunur.
Corpusculum renalis : Böbrek cisimciği.
Tubulus renalis : Böbrek borucuğu.
Nephron : Böbrek cisimciği ile başlayan borucuklardan yapılan en küçük yapısal birim. 

Pelvis renalis : Böbrekte boşaltma borularının açıldıkları geniş boşluk. Ureter : Pelvis renalis ile idrar kesesi arasında uzanan ince boru. Vesica urinaria : Mesane.
Cyst : İdrar kesesi.
Urethra masculina : Erkek uretrası.
Urethra feminina : Kadın uretrası.

1.10.2. Semptom Terimleri

Polyuria : Sık idrar yapma, idrar çokluğu. Oliguria : Seyrek idrar yapma, idrar azalması. Stranguria : Damla damla ve ağrılı idrar yapma. Anuria : İdrar yapamama.
Nocturia : Geceleri idrara çıkma.
Dysuria : Ağrılı idrar yapma.
Üriner tenesmus : İdrarını yaptığı halde hala idrar yapma gereksinimini duyma.
Nocturnal enuresis : Uykuda idrar tutamama.
Enkontinens : İdrar kaçırma.
Pneumaturia : İdrarla gaz çıkartılması. Hematuria : İdrarda kan bulunması. Proteinuria : İdrarda protein bulunması. Glycosuria : İdrarda şeker bulunması. Retention of urine : İdrar retansiyonu.
Oedema : Hücreler arası aralıklarda aşırı sıvı toplanmasına bağlı olarak vücudun bir bölümünün şişmesi.

1.10.3. Tanı Terimleri

Kronik böbrek yetmezliği : Böbreğin filtrasyon ve düzenleme işlevlerinde bozulma ve yetmezliğe yol açan çok sayıda patolojik duruma bağlı olarak ortaya çıkan tablo.
Akut böbrek yetmezliği : Kısa sürede oligüri ya da anüriye azoteminin eşlik ettiği
tablo.

Dialysis : Bir çözeltinin içerisinde elementlerin yarı geçirgen bir membranın bir yanından öbür yanına difüzyon yoluyla geçirilerek ayrılması.
Peritoneal  dialysis  :  Toksik  maddelerin  periton  yolu  kullanılarak  vücuttan
uzaklaştırılması.
Hemodialysis : Toksik maddelerin hemodiyaliz aygıtları ve sıvıları aracılığı ile kandan uzaklaştırılması.
Glomerulonephritis : Glomerüllerin iltihabı.
Nephrotic syndrome : Ödem
Renal glucosuria : Kan glikoz düzeyi normal veya düşük olmasına rağmen idrara glikoz çıkarılması.
Nephrogenic : Böbrek tubuluslarının antidiüretik hormona (ADH) duyarsız olması.
Medullar sünger böbrek : Toplayıcı tubulusların  doğuştan kistik genişlemesiyle sonuçlanan tubulus ektazisi veya displazisi.
Atnalı böbrek : Her iki böbreğin normal konumlarını alamayarak alt uçlarından birleşmeleri sonucu oluşan doğumsal bir anomalidir.
Acute tubulointerstitial nephritis : Çoğunlukla ilaçlara karşı aşırı duyarlılık durumunun neden olduğu bir akut böbrek yetmezliği sendromu.
Chronic tubulointerstitial nephropathy : Tubulointerstisyel alandaki lezyonların ön
planda olduğu kronik böbrek hastalığı tablosu.
Toxic nephropathy : Böbrekte ilaç, yenilen içilen, absorbe edilen veya solunan kimyasal ya da biyolojik bir madde tarafından  oluşturulan  morfolojik veya fonksiyonel
değişiklik.
Pyelonephritis : Böbrek pelvis ve parankim dokusunun iltihabıdır.
Urethritis : Üretranın iltihabı.
Cystitis : İdrar kesesi iltihabı.
Fanconi syndrome : Glikozüri, fosfatürl, aminoasitüri ve bikarbonat kaybı ile belirlenen çoğu zaman sistinozis ile birlikte olan kalıtsal ya da edinilen bir hastalık.
Hydronephrosis : Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi.
Renal ectopia : Böbreğin normal yerinin dışında bir yerde olması.
Renal agenesis : Böbreğin oluşamaması.
Hypernephroma : Böbrek üstü korteksinden meydana gelen tümör.

Böbrekte yer alan taşlar

Üreterde bulunan taş

Böbrek Taşları

Nephrolithiasis : Böbreklerde taş olması.
Vesicoureteral reflux : İdrar kesesindeki idrarın üretere geri kaçması.
İdrar kesesi ekstrofisi : İdrar kesesinin karın ön duvarına açıldığı ağır bir anomali.
İdrar kesesi divertikülü : İdrar kesesi duvarının dışa doğru ceplenmesidir. İdrar kesesi çıkışının kontraktürü : İdrar kesesi çıkışında tıkanıklık olması. Hypospadias : Üretranın penisin ventraline açılması.
Epispadias : Üretranın penisin dorsaline açılması.

1.10.4. Ameliyat Terimleri

Renal transplantation : Böbrek nakli, hasta böbreğin çıkarılarak yerine sağlıklı
böbreğin nakledilmesi.
Nephrectomy : Böbreğin çıkarılması.
Nephrostomy : Böbreğin bir tüp aracılığıyla deriyle ağızlaştırılması.
Nephrotomy : Böbreğin açılarak operasyon yapılması, örneğin taşların çıkarılması.
Nephrolithotomy : Böbrekte bulunan taşların ameliyatla alınması.
Suprapubik kateterizasyon : Suprapubik  bölgeden idrar kesesine bir kateter yerleştirilerek idrar kesesinin boşaltılmasının sağlanması.
Cystolithotomy : İdrar kesesindeki taşların ameliyatla alınması.
Cystectomy : İdrar kesesinin çıkarılması.
Cystotomy : İdrar kesesinin açılarak içinden patolojik materyalin çıkarılması.
Cystoscopy : Fiberoptik bir aletle idrar kesesinin incelenmesi.

Cystography : Kontras bir madde ile doldurulan idrar kesesinin radyografisi. 

 9 Aralık kadar bu da okunacak

 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Di%C4%9Fer%20Organ%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf

 

 16 Aralık

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Endokrin%20Sistem%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf 

 

 23 Aralık 

 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sindirim%20Sistemi%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf 

Home | About | Workspaces | Lecture Notes | Course Videos | Articles | News | Online Books | International Meetings | Contact | Tags © All Rights Reserved