Home
SANITAS MAGISTERIUM EDUCATION
Workspaces and Experiences
Lecture Notes
Course Videos
International Journal of Health Administration and Education
Online Books
International Meetings
Stories To Myself
Contact
 Quick Access
- Home Page
- About Us
- Services
- News
- Articles
- Contact
SERVICES
HomeServices « back
SAĞLIĞA GİRİŞ VİZE SONRASI DEVAM

ÇEŞİTLİ web Sitelerinden öğrenci notu olarak derlenmiştir.

 

OKUNACAK: LATİNCE İSİMLER AKILDA TUTULACAK


http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Anatomi.pdf 

 

 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/iskeletvekas.pdf  

 

 

 

 http://www.sporbilim.com/userfiles/file/hareket_terminolojsi2.pdf

 

 

 

KEMİĞİN YAPISI:

http://tuncaycentel.com/anat_bone1.htm 

 

KAFATASI KEMİKLER:

http://tuncaycentel.com/anat_skull.htm 

 

OMUZ ANATOMİSİ

http://tuncaycentel.com/anat_shoulder1.htm 

 

 

DİRSEK ANATOMİSİ

 

http://tuncaycentel.com/anat_elbow1.htm 

 

 

ÖN KOL ANATOMİSİ:

 

 

http://tuncaycentel.com/anat_elbow1.htm 

 

 

OMURGA ANATOMİSİ

 

http://tuncaycentel.com/anat_spine1.htm 

 

 

kalça Anatomisi ve Kasları :

 

http://tuncaycentel.com/anat_hip1.htm 

 

 

http://tuncaycentel.com/anat_hip2.htm 

 

 

Diz ve Ayak Anatomisi

 

http://tuncaycentel.com/anat_knee1.htm 

 

http://tuncaycentel.com/anat_ankle_foot1.htm 

 

Ayak bileği kasları

 

http://tuncaycentel.com/anat_ankle_foot2.htm 

 

 

İskelet sistemikan hücrelerini üreten, kalsiyum deposu oluşturan, vücudu ayakta tutan, organları koruyan ve vücudun hareketini sağlayan               başta 22,

 

göğüste 25,

 

omurgada 26,

 

üst ekstremitede 64,

 

alt ekstremitede 62,

 

kulaklarda 6,

 

dilde 1 adet kemik olmak üzere toplam 206

 

kemikten oluşan bir sistemdir.

 

kafatası= cranium

omurga= vertebrae

kürek kemiği= scabulae

köprücük kemiği= claviculae

iman tahtası denilen ve iye kemiklerini birleştiren hançer kemiği= sternum

kalça=pelvis tabi pelvis coxae,

omurun devamı olan sacrum altıda kuyruk sokum kemiği adıyla bilinen coccyx

kaburgalar= costae

üst kol= humerus

alt kol 2 ye ayrılır radius

dönen kemik ve ulna üst bacak= femur

alt bacak 2 ye ayrılır= tibia kalın olan ince olan ise fibula

el kemikleri = metacarpi ayak kemikleri= metatarsi

dizimizi kırdığımızda çıkıntı yapan kemiğimiz ise patella 

 

 SOL ÜST KÖŞEDE WEB SAYFASINDAKİ RESİM 

 VEYA AŞAGIDAKİ Yandaki resimdeki kemiklerin adları :

iskeletin önden görünüşü

1. klavikula (köprücük) kemiği
2. skapula (kürek) kemiği
3. humerus (kol) kemiği
4. suprakondiler humerus bölgesi
5. radius boynu
6. ilyak kanat
7. radius kemiği
8. ulna kemiği
9. femur boynu
10. simfiz pubis
11. femur (uyluk) kemiği
12. suprakondiler femur bölgesi
13. patella kemiği (diz kapağı)
14. fibula başı
15. tibia (kaval) kemiği

16. fibula kemiği 

 OKUNACAK SON DERS

Sinir Sistemi Çok hücreli, gelişmiş yapılı canlıların (insanlar, omurgalı ve bazı omurgasız hayvanlar) vücudu özel görevler yapan organ ve sistemlerden oluşur.

Vücudu oluşturan kalp, akciğer, kas, böbrek, mide… gibi organlar ile bazı organların oluşturduğu dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim… gibi sistemlerin birbirine bağlı, koordineli ve ahenkli çalışmasını sağlayan, yöneten sisteme sinir sistemi denir.

İnsanda sinir sistemi vücudu etkileyen iç ve dış etkiler karşısında, organ ve sistemlerin çalışmasını düzenler. Sinir sistemi vücuttaki uyarılma, değerlendirme, uyarma, görevlerini etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir.

Sinir sistemi yapı ve görevlerindeki farklılığa dayanarak kısımlara ayrılır. Bunlar merkezi ve çevresel sinir sistemleridir. Merkezi Sinir Sistemi Sinir sisteminin yönetim ve değerlendirme ile ilgili kısmıdır. Vücudun idare merkezi olup organ ve sistemlerin çalışma düzenlerini ayarlar. Merkezi sinir sistemi özel sinirsel organlardan oluşur.

Kafatası ve omurga kemikleri arasında korunan bu sinirsel organlar beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omuriliktir. a) Beyin: Merkezi sinir sisteminin en önemli organı olan beyin, kafatası içerisinde bulunur. Süngersi ve çok hassas yapıda olan beyni, kafatası kemikleri çarpma, vurma, darbe, mikroplar… gibi dış etkilere karşı korur. Milyonlarca sinir hücresinin örümcek ağı şeklinde birleşmesiyle oluşan beyin, simetrik yapılı olup sağ ve sol iki yarım küreden oluşur. Beyin yarım kürelerinin yüzeyinin girintili çıkıntılı yapıda olması beynin yüzeyini genişletir. Vücudun irade merkezi olan beyin, vücutta bilinçli şekilde yapılabilen yaşamsal olayları yönetir. Beynin görevleri arasında; • Duyu organlarından gelen bilgilerin değerlendirilmesi, • İskelet (kol-bacak) kaslarının çalıştırılması, • Öğrenme, düşünme, hafıza, hayal kurma, • Bilgi üretme, problem çözme, konuşma… bulunur. b) Beyincik: Kafatasının arka tarafında beyinle omurilik soğanı arasında bulunur.

Yapı ve görünüşü beyine benzediği için bu ismi almıştır. Sağlı sollu 2 yarım küreden oluşur ve yüzeyi girintili çıkıntılıdır. Beyincik vücudun denge organı olup düzenli kas hareketlerinin yapılmasını sağlar. Beyincik kulaktaki yarım daire kanalları, ayak tabanındaki ve gözdeki duyu hücrelerinden aldığı uyarıları değerlendirir.

Değerlendirme sonucunda beyinle etkileşerek iskelet kaslarının çalışma tempo ve düzenini ayarlar. 

İnsanların ritimsel yürümesi, koşması örnek verilebilir. c) Omurilik Soğanı: Omurga kemikleri içerisinde beyinle omurilik arasında bulunu. Omuriliğin devamı şeklinde görülüp yapısı beyne benzemez. Dış kısmı düzdür.

İç organların yönetimi ile sinirsel iletimde görev yapar. Canlı yaşamı için çalışması şarttır. • Beyinle omurilik arasında sinirsel bilgi iletimini, • Kalp, akciğer, bağırsak, mide, damar… gibi iç organların istemsiz çalışmasını, • Çiğneme, yutma, nefes alma, aksırma… olaylarını kontrol eder. d) Omurilik: Omurga kanalı içerisinde yer alır. Omurgadaki omur kemikleri, bu sinirsel organı dış etkilere karşı korur. Omuriliğin dış kısmı düzdür.

Omurilik sinirleri kafatasından itibaren oturak kemiklerine kadar uzanır. Omurilik vücutta ağaç kökü şeklinde tüm vücuda, sinirsel dallar verir. Vücut ile merkezi sinir sitemi arasındaki bağlantıyı sağlar. Özellikle beyinle bağlantısında bir farklılık görülür. Vücudun sağ tarafını beynin sol tarafına ve vücudun sol tarafını da beynin sağ tarafına bağlar. Çalışması canlı yaşamı için şart olan omurilik; 

Beyin, omurilik, omurilik soğanı ile vücut organları arasındaki sinirsel iletimi, • Ani ve güçlü etkilere karşı istemsiz tepki gösterilmesi (refleks) olaylarını kontrol eder. Çevresel Sinir Sistemi Lifsi yapıdaki sinir tellerinden (hücrelerinden) oluşur. Merkezi sinir sistemi organları ile vücut organları arasında uyarı, emir ve duyuları taşır. Duyu organlarından beyne uyarıları taşırken, beyin ve omurilikten kas ve salgı bezlerine emirleri iletir.

SİNİRLER VE ÖZELLİKLERİ Merkezi ve çevresel sinir sistemleri yapısal birim olan sinir hücrelerinden oluşur. Sinir hücrelerinin bir adı da nörondur. Sinir sisteminde milyonlarca nöron bulunur. Nöronlar genel olarak hücre gövdesi ve uzantılar olmak üzere 2 kısımdan oluşur. • Hücre Gövdesi: Çekirdek, sitoplazma ve organelleri taşır. Sinir hücresinin yönetilmesini ve yaşatılmasını sağlar.

 Uzantılar: Uyarıları alma ve iletme görevini yapar. Uzantılar, 2 çeşit olup kısa ve çok sayıda olanına dentrit, uzun ve bir tane olanına akson denir. Sinir hücrelerinde taşınan sinirsel bilgilere (mesajlara) uyartı (impuls) denir. Bir sinir hücresi üzerinde uyartıların taşınma hızı sabittir. Sinir sistemindeki duyu nöronları merkezi sinir sistemine uyartıları taşırken, motor nöronlarda merkezi sinir sisteminden organlara doğru uyartıları taşır. Ayrıca akson üzerindeki mumsu yapıda yağlı miyelin tabakası bulunur. Miyelin tabakası akson ile çevresi arasında yalıtımı sağlayarak uyartıların iletim hızını artırır. Sinir sistemini oluşturan milyonlarca nöron arasındaki bağlantı yerine sinaps denir. Sinapslarda uyartılar kimyasal olarak taşınır. Sinapslar sayesinde tüm sinirler doğrudan yada dolaylı olarak birbirleriyle bağlantı kurar. Sinir sisteminde görevlerine göre 3 çeşit sinir hücresi bulunur.

Duyu Nöronları: Duyu organlarından beyne bilgi taşır. Motor Nöronlar: Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanından vücut organlarına emirleri taşır. Ara Nöronlar: Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanının yapısını oluşturur. Bilgi-işlem merkezleri olup sinirsel bilgi değerlendirmesini yaparlar. Not: Sinirsel bilgiler (uyartılar); nöronların dentrit ve aksonları üzerinde elektriksel değişmelerle iletilirken, nöronlar arasında da kimyasal değişmelerle iletilir.

REFLEKS OLAYI Duyu organlarına yapılan ani, hızlı ve güçlü uyarılara karşı kaslar, bezler… yardımıyla aynı şekilde tepki gösterilmesine refleks denir. Refleks davranışları bilinçsiz olarak yapılır ve omurilik tarafından yönetilir.

Refleks olayı vücudu koruyan bir mekanizmadır. Refleksler kazanılma şekline göre 2`ye ayrılır. a) Doğuştan kazanılan (şartsız) refleks: Kişinin kalıtsal yapısında bulunur. Doğumdan itibaren hayat boyu yaşamı etkiler. Nesilden nesile aktarılır. • Diken batan parmağın çekilmesi • Diz kapağına vurulduğunda ayağın uzatılması • Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi • Gürültülü seste yere kapanma… b) Sonradan kazanılan (şartlı) refleks: Kişinin kalıtsal yapısından olmayıp öğrenilme sonucu sonradan kazanılır. • Limon sesini duyunca ağzın sulanması • Zil sesini duyan köpeklerin ağzının salya çıkarması • Bisiklet ve araba sürme davranışları
http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/bir.PDF 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/iki.PDF  

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/uc.PDF  

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/dort.PDF 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/bes.PDF  

 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/sinirsist.pdf  

Home | About | Workspaces | Lecture Notes | Course Videos | Articles | News | Online Books | International Meetings | Contact | Tags © All Rights Reserved