Home
SANITAS MAGISTERIUM EDUCATION
Workspaces and Experiences
Lecture Notes
Course Videos
International Journal of Health Administration and Education
Online Books
International Meetings
Stories To Myself
Contact
 Quick Access
- Home Page
- About Us
- Services
- News
- Articles
- Contact
SERVICES
HomeServices « back
Sağlık Mevzuatı SATIN ALMA UYGULAMALARI

OKUNACAK : http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/effb6453290b4199b1cba493101485ee.pdf
 
NEDEN ÇERÇEVE ANLAŞMALAR • Sağlıklı Stok Yönetimi İçin En Uygun Alım Yöntemi • Hızlı Ve Etkin Bir Satın Alma Yöntemi (Acil Alım Yöntemi Değildir.) • Toplu Satın Almalar İçin Uygun Bir Satın Alma Yöntemi • İhaleye Katılım Maliyetini Düşürür
 
http://ds.anadolu.edu.tr/eKitap/SAK102U.pdf
 
Yukarıdaki kitapda Satınalma Mevzuatı okunup gelinecek
Dünyadaki sağlık sistemlerinin tümünün temel amacı, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği ve hizmetlerden eşit yararlanmayı sağlayarak kişilerin yaşam kalitelerini ve standartlarını yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda sağlık kuruluşları, insanları hastalıklardan korunma ve hastalananları tedavi ve rehabilite etme sorumluluğu içerisinde aralıksız bir şekilde hizmet sunmak zorundadırlar. Sağlık kuruluşları bu fonksiyonu yerine getirirken, bir taraftan günümüzün ağır rekabet koşulları ile baş etmek zorundadır. Diğer taraftan da kaliteli ve etkili bir sağlık hizmeti sunma yükümlülüğü, sağlık kuruluşlarının hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri sağlayabilecek esnek bir yapıya kavuşturulmasını gerektirmektedir. Kamu kaynaklarını kullanan tüm sağlık kuruluşları kamu ihale mevzuatına tabidir. Kamu ihale mevzuatı temelde yasalar, yönetmelikler, tebliğler ve bu mevzuata uygun olarak hazırlanmış standart formlardan oluşmaktadır. Bu şekilde standartlaştırmayı sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca günümüzde ihaleye konu olan işler elektronik kamu alımları platformu üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İhale başvurusundan teklif vermeye kadar her türlü uygulamanın gerçekleştirildiği bu platform gelecekte satınalma ve ihale uygulamalarının yüzyüze yapılır olmasını ortadan kaldırabilecek niteliktedir. Bunun neticesinde daha şeffaf ve daha hızlı satınalma süreçleri işleyebilecektir. Bir iş veya malı birden çok istekli arasından en uygun şartlarda kabul edene bırakma şeklinde tanımlanabilecek ihaleler, özellikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun uygulamaya konulmasıyla saydamlık, rekabet, eşitlik, güvenilirlik ve kamuoyu tarafından denetlenebilirlik ilkeleri doğrultusunda daha çağdaş bir yapıya dönüşmüştür.  
İhale süreci yukarıda belirtilen ilkelere uygun bir şekilde belirli aşamalar takip edilerek gerçekleştirilmektedir. Öncelikle sağlık kuruluşları yürütmekle görevli oldukları sağlık hizmetleri için ihtiyaç duydukları mal, hizmet ve yapım işlerinin neler olduğunu belirlerler. İkinci aşamada, belirlenen bu mal, hizmet ya da yapım işleri detaylı bir şekilde tanımlanır, teknik özellikleri ve standartları belirlenir. Başka bir ifade ile teknik ve idari şartnameler ya da projeler hazırlanır. Bu aşamayı, yapılacak işlerin maliyetlerinin belirlenmesi aşaması takip etmektedir. Yaklaşık maliyetler belirlendikten sonra, dördüncü aşamada uygulanacak ihale usulü belirlenir ve bu usule uygun dokümanlar hazırlanır. İhale onayının alınması ve ihale komisyonun teşkilinden sonra ilan yapılır. İlanı takiben isteklilere ihale dokümanı sunulur ve daha sonraki aşamada isteklilerin teklifleri kabul edilir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre ihale kararı verilir. Son aşamada ise sözleşme yapılarak süreç tamamlanır. Satınalma mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin mevzuat hükümlerine uygun yapılmaması nedeniyle zarara uğradığını veya uğrayacağını iddia eden bütün aday, istekli ya da istekli olabileceklere şikâyet ve itirazen şikâyet hakkı tanınarak ihale süreci daha şeffaf hale getirilmiştir. Yukarıda söz edilen tarafların tamamı ihale sözleşmesi yapılıncaya kadar hem ilgili idareden, hem de Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) inceleme talebinde bulunabilir, nihai KİK kararlarını yargıya taşıyabilirler.  
 
 
Home | About | Workspaces | Lecture Notes | Course Videos | Articles | News | Online Books | International Meetings | Contact | Tags © All Rights Reserved