Home
SANITAS MAGISTERIUM EDUCATION
Workspaces and Experiences
Lecture Notes
Course Videos
International Journal of Health Administration and Education
Online Books
International Meetings
Stories To Myself
Contact
 Quick Access
- Home Page
- About Us
- Services
- News
- Articles
- Contact
SERVICES
HomeServices « back
Çocuk Hastalıkları Nelerdir? Belirtileri, Tedavisi

 Çeşitli Web sitelerinden alınmıştır:

Çocuk Hastalıkları: Bebeklerde Gaz Sancısı, Bebeklerde Kabızlık, Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık, Altını Islatmak, Boğmaca, Kızamık, Çiçek Hastalığı, Çocuk Felci, Kabakulak, Kızamıkçık, Kızıl, Suçiçeği gibi hastalıklar başlıca çocuk hastalıklarıdır.

Bu bölümde Çocuk Hastalıkları Üzerinde Durulacaktır:

Çocuklar da normal büyüme ve gelişmenin izlenmesi, normalden sapmaların tespiti yoluyla hastalıkların belirlenmesi ve önlenmesi için gereklidir. Sağlıklı çocuk takibinde düzenli olarak boy, ağırlık ve baş çevresi ölçümleri yapılmalıdır.
BAKINIZ : 
http://www.ttb.org.tr/sted/sted0204/cocukluk.pdf


Çocuk Hastalıkları: Bebeklerde Gaz Sancısı, Bebeklerde Kabızlık, Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık, Altını Islatmak, Boğmaca, Kızamık, Çiçek Hastalığı, Çocuk Felci, Kabakulak, Kızamıkçık, Kızıl, Suçiçeği gibi hastalıklar başlıca çocuk hastalıklarıdır.


Bebeğin Aşıları Ne Zaman Başlar? Bu Aşılar Nelerdir? 


Bebeğin aşıları doğar doğmaz başlayacak, anneyle birlikte hastaneden taburcu edilmeden önce ilk Hepatit B aşısı yapılmış olacaktır. Bunun ikincisi 1 ay sonra, üçüncüsü ise ikinciden 5 ay sonra yapılacaktır. 2 ayını dolduran bebeğe, BCG ve karma, çocuk felci aşıları yapılacak, karma aşı 4-6 haftalık aralarla toplam 3 doza tamamlanacaktır. Doktorunuz karma aşıyla birlikte menenjit aşısının yapılmasını da önerecektir. Bebek ilk 6 ayını doldurunca, aşı sıklığı da azalacaktır. 9 ayda kızamık, 15 ayda kızamık- kızamıkçık- kabakulak, 18 ayda karma, çocuk felci, menenjit aşısının tekrarı (rapel) yapılacaktır. Doktorunuzun önerisiyle, 1 yaşı dolunca suçiçeği, 2 yaşı dolunca Hepatit A aşıları da yapılabilir. 

 http://thsk.saglik.gov.tr/Dosya/halk_sagligina_yonelik_bilgiler/asi_takvimi_07022014.pdf

Aşıyla Korunulabilen Hastalıklar Nelerdir? 
Verem, Kızamık, Hepatit B, Çocuk felci, Kızamıkçık, Suçiçeği, Difteri, Kabakulak, Zatürre, Boğmaca,Hemofilus influenza menenjiti, Tetanoz, Hepatit A 

Anne Sütünün Yararları 
Anne sütü üstün içeriği ile yenidoğan bebeği tüm gereksinimini 6 ay boyunca tek başına karşılayabilen, kolay sindirilebilen ideal bir besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde hafif veya hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyonlara daha az rastlanmakta, allerji, ani bebek ölümleri anne sütü almayanlara göre daha az görülmektedir Bağışıklık sistemi güçlenmekte, özellikle solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları azalmaktadır. Anne sütü alan bebek hastalansa bile enfeksiyonu daha kolay atlatmaktadır. 


Annesini emen bebeğin zihinsel gelişimi, ilerideki okul başarısı daha iyi olmakta, anne- bebek arasındaki bağ daha kolay ve güçlü kurulmaktadır 

Bebekliğinde yeterli süre anne sütü almış erişkinlerde lenfoma, lösemi, diyabet gibi bazı hastalıkların sıklığı da azalmaktadır 

Bebek için sayılamayacak kadar çok yararları olan anne sütü, annenin de gebelik öncesi formuna dönmesini kolaylaştırmakta;emziren anne bunun için gerekli enerjiyi sağlamak üzere depolanan yağ dokusundan kurtulmaktadır Ayrıca meme, yumurtalık ve rahim kanseri riski azalmaktadır.

Okunacak : LUTFEN UZANTIYI WEB UZERİNDE ARAYINIZ

http://www.turkpediatri.org.tr/news.aspx?detail=140 

Aşılar, mikropların vücuda yerleşip hastalığa, ölüme ya da ömür boyu sürebilecek bir sekele neden olmasından önce, bağışıklık sistemini bu mikroplara karşı eğiterek, oluşabilecek viral veya bakteriyel hastalıkları engellerler.


Aşılar ölü (inaktif) veya canlı (attenüe) patojenlerden oluşabilir ancak günümüzde artan bir şekilde patojenlerde bulunan proteinler veya biyomoleküllerden  saflaştırılmış antijenler hedef haline gelmiştir.

İMMÜNİZASYON (BAĞIŞIKLAMA)

Bazı hastalıkları geçiren bireylerin aynı hastalığa

yakalanmama gerçeğinden doğmuştur.

Canlıları hastalıklardan korumak amacıyla yapay

bağışıklık sağlamaktır.

Aktif immünizasyon
Pasif immünizasyon

Aktif immünizasyon (bağışıklama)

Hastalıklardan korunmak için aşı veya toksoid ile  organizmada antikor yapımını ya da immün yanıtları uyararak bağışıklığın sağlanmasıdır.

   Aktif immünizasyon genellikle kalıcı ve sürekli bağışıklık sağlar.

Pasif immünizasyon(bağışıklama)

 İnsan veya hayvan kaynaklı antikorların  enfeksiyon etkeni ile temastan hemen önce veya sonra verilmesi ile geçici koruyuculuk sağlar.

Aşı    Konakta bağışıklık yanıtını oluşturan ancak  hastalık yapmayan  öldürülmüş veya hastalık yapma nitelikleri azaltılmış mikrop içeren suspansiyonlardır.

   Attenüe canlı veya ölü mikroorganizmaların suspansiyonu (bakteri, virus, rickketsiae gibi)

   Toksoid  Mikropların salgıladıkları toksinlerin hastalık yapma niteliği azaltılarak toksik olmayan, konakta anti-toksik  koruyucu protein yapımını sağlayan, modifiye  edilmiş  bakteriyel toksindir.

OKUMA :

Aşı Tipleri

Aşı Nedir?

İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma kudretlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin etkisinin ortadan kaldırılarak sağlam kişilere verilmesi için geliştirilen biyolojik maddelere aşı denilmektedir. Aşı, kişileri hastalıklardan ve hastalıkların kötü sonuçlarından koruyabilmesi için, sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanmaktadır.

Aşılar ilk etapta içerdiği mikrobun tipine göre BAKTERİYEL VE VİRAL olmak üzere ikiye ayrılır.Daha sonra içerdiği mikrobun durumuna göre 4 ana başlıkta incelenir.

Başlıca aşı çeşitleri şunlardır

Canlı aşılar

Aşı içerisindeki mikroorganizma canlı olmakla birlikte vücut için tamamen zararsız hale getirilmiştir. Verem, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları buna örnektir.

Ölü aşılar

 Aşıda kullanılan mikroorganizmalar öldürülmüştür. Ancak vücudu uyararak antikor dediğimiz koruyucu maddelerin yapılmasını sağlayacak özellikleri korunmuştur. Boğmaca aşısı buna örnektir.

Subünit aşılar

 Aşıda kullanılan mikroorganizmalar öldürüldükten sonra parçalanarak,bu parçalardan vücudu uyararak koruyucu antikorların yapılmasını sağlayacak parçaları aşı yapımında kullanılmaktadır. Örnek olarak Hepatit B ve Grip aşıları verilebilir.

Toksoid aşıları

Bu tür aşılarda mikroorganizmaların kendileri kullanılmaz. Bazılarının ürettiği zehirler çeşitli kimyasal maddelerle işlenir ve hastalık yapıcı etkileri yok edilerek aşı yapımında kullanılır. Tetanoz ve difteri aşıları bu tip aşılardır.

 

Aşılanan kişilerde bağışıklık sistemi bu antijenlerle karşılaştığında, enfeksiyon ajanı hastalığa neden olamadan onları tanır ve bu patojenlere saldırır. Bir toplulukta enfeksiyon hastalığına karşı bir kişinin bile aşılanması o hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önleyebilir. Böylece sadece aşılanan kişi değil diğer insanlarda da koruma sağlanmış olur.

Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü günümüzde mevcut maliyet etkinliği en yüksek  sağlık hizmeti uygulaması olarak, aşıları işaret etmektedir. 

ABD'de Hastalıkların Kontrolü ve Engellenmesi Merkezi(CDC)'nin yapmış olduğu son çalışmaya göre, genellikle ölümcül olan hastalıkların (poliodan difteriye) çocukluk dönemindeki aşılama ile ya ortadan kaldırılmış ya da insidansında geçtiğimiz yüzyıla oranla %90'dan fazla azalma görülmüştür3. DSÖ, hastalıkların başlangıç evrelerinde aşılanarak sadece 2003 yılında 2 milyondan fazla insan hayatının kurtarıldığını tahmin etmektedir.

Enfeksiyon hastalıklarına karşı yapılan savaşta şimdiye kadar kazanılan en önemli başarı, çiçek hastalığının aşılama ile yeryüzünden kaldırılmasıdır.

•Günümüzde insanların uygarlık düzeyini gösteren ana ölçü temizliktir.
Uygar insan vücut, giyecek ve çevre temizliğine önem veren insandır.

Sadece beden ve besin temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir. 

 OKUYUNUZ LÜTFEN: http://www.phd.org.tr/anksube/eriskin_asilama/guldenyb.pdf

Home | About | Workspaces | Lecture Notes | Course Videos | Articles | News | Online Books | International Meetings | Contact | Tags © All Rights Reserved